Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

Projekt w ramach PO WER 2014-2020 dla osób młodych do 30 roku życia 

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje  o realizacji  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (II)"  współfinansowanego z EFS  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
         
Okres realizacji projektu : 01.01.2016 - 31.12.2016

Formy wsparcia :
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
- szkolenia
- bony szkoleniowe
- staże
- bony na zasiedlenie

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP w Słupsku jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 
Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która:
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).
Załączniki
PLAKAT POWER 2016.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę