Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron
Projekt w ramach PO WER 2014-2020 dla osób młodych do 30 roku życia 


Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje  o realizacji  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (III)"  współfinansowanego z EFS  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
         
Okres realizacji projektu : 01.01.2017 - 31.12.2018.
Rekrutacja do projektu trwa od 01.01.2017 do 30.11.2018

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia :
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
- szkolenia
- bony szkoleniowe
- staże
- bony na zasiedlenie
- refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej


Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP w Słupsku jako osoby bezrobotne, w tym do osób z niepełnosprawnościami, które należą do tzw. młodzieży NEET w terenu powiatu słupskiego oraz miasta Słupsk. 
Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która:
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym );
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).
 
Osoby  bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do swoich pośredników pracy przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku oraz w punktach zamiejscowych PUP.  Pracodawców zapraszamy do punktu informacyjnego przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku, pok. nr 4, tel. 59/845 75 18.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu : 59/ 846 09 01.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.


Plakat

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę