Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

Dyrektor PUP w Słupsku OGŁASZA W TERMINIE od 26.06.2020 do odwołania NABÓR:

Wniosków o pożyczkę (art. 15 zzda)

- wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (art. 15 zzda)


 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

 


 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA:

- składanie za pośrednictwem praca.gov.pl (P R E F E R O W A N Y)

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

- wrzucenie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Leszczyńskiego 8,76-200 Słupsk

- wysłanie drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8

76-200 Słupsk


 

UWAGA!

1.Wnioski złożone przed lub po zakończeniu naboru pozostają BEZ ROZPATRZENIA. W takim przypadku wniosek należy złożyć ponownie w okresie naboru wniosków.

2.Wnioski składane elektronicznie za pośrednictwem praca.gov.pl opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym jesteśmy w stanie ROZPATRZYĆ SZYBCIEJ niż wnioski papierowe. Dlaczego? Wyjaśniamy:

- bo nie tracimy czasu na dodatkowe potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy

- bo wnioski elektroniczne zawierają mniej błędów dzięki „pomocy systemu" przy ich wypełnianiu

3.Wnioskodawcy, którzy składają wnioski w formie papierowej, powinni DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU KOPIĘ DOWODU TOŻSAMOŚCI. Kopie dowodów tożsamości, które zostaną przesłane/przekazane do PUP w Słupsku w związku ze złożeniem tego wniosku zostaną niezwłocznie trwale zniszczone po ustaniu celu przetwarzania, tj. po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy (kopia dowodu tożsamości służy tylko do wglądu i nie będzie przechowywana w dokumentacji wnioskodawcy).

4.Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie znacznie WYDŁUŻAJĄ CZAS ROZPATRYWANIA.

5.Dane zawarte we wnioskach muszą być OBLIGATORYJNIE ZGODNE z danymi wnioskodawcy zawartymi w CEDIG lub KRS, w zależności od formy prowadzonej działalności.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę