Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pn.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (III).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.12.2018 r.

Formy wsparcia:
- doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
- szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy i spełniających dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:
- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 - ponadgimnazjalne),
- osoby długotrwale bezrobotne (niepracujące nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy),
- osoby niepełnosprawne,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety.

Planowana efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych grupach uczestników/czek projektu wynosi:
- dla osób o niskich kwalifikacjach - minimalny poziom 38%,
- dla osób długotrwale bezrobotnych - minimalny poziom 30%,
- dla osób niepełnosprawnych - minimalny poziom 33%,
- dla osób powyżej 50 roku życia - minimalny poziom 33%,
- dla kobiet - minimalny poziom 39%.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do swoich pośredników pracy przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku lub w punktach zamiejscowych urzędu pracy.
Pracodawców zapraszamy do punktu informacyjnego przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku, pok. nr 4, tel. 59/845 75 18.

Plakat RPO
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę